Μετασχηματισμός (Οργανωτικός – Εμπορικός – Ψηφιακός)

Η μακρόχρονη εμπειρία μας σε διαφορετικούς τομείς και επιχειρηματικά περιβάλλοντα καταδεικνύει ότι ο σημαντικότερος παράγοντας για τη μακροπρόθεσμη ευημερία των οργανισμών είναι η διαρκής προσαρμογή τους σε δυναμικές συνθήκες.
Στην REFORMER ξεκινάμε πάντα γνωρίζοντας και αναλύοντας τους πελάτες μας, ώστε να προτείνουμε, να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε το σύνολο των απαραίτητων αλλαγών, σύμφωνα με τις εμπορικές και τεχνολογικές συνθήκες, αλλά και με σεβασμό στους ανθρώπους κάθε οργανισμού και στην ιστορία του.  Tο εύρος κυμαίνεται από συγκεκριμένες στοχευμένες παρεμβάσεις έως και βαθύτερες αλλαγές, που μπορεί να αφορούν:

  • Αλλαγές στην οργανωτική δομή και τις διαδικασίες του, με τη μορφή σύστασης νέων ή συγχώνευσης υπαρχόντων τμημάτων - διευθύνσεων και επιλεγμένων, αλλά σημαντικών, τροποποιήσεων στις βασικές διαδικασίες λειτουργίας.
  • Τον εμπορικό επαναπροσανατολισμό με πρόσβαση σε νέες αγορές, ανάπτυξη νέων προϊόντων  και σχεδιασμό καινοτόμων λύσεων.
  • Τον εμπλουτισμό των υφιστάμενων λύσεων με τεχνολογικά στοιχεία, τα οποία προσθέτουν ψηφιακή υπόσταση στην προστιθέμενη αξία που συνεισφέρει ο οργανισμός στους πελάτες του.
  • Τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών, οι οποίες μπορεί να έχουν κυρίως εμπορικό χαρακτήρα  ή  επιστημονική στόχευση.
  • Την προσαρμογή οποιουδήποτε πλάνου στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού.
  • Την προσεκτική συνεκτίμηση των κινδύνων σχετικά με οποιαδήποτε δράση μετασχηματισμού και το σχεδιασμό πολιτικής συμμόρφωσης, βάσει συμφωνημένων και ξεκάθαρων κανόνων και κανονιστικών απαιτήσεων.
Share this...
Share on LinkedIn
Linkedin