Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Διοικήσεις

Οι διοικήσεις των οργανισμών λαμβάνουν τις αποφάσεις και παρέχουν τις κατευθύνσεις εκείνες που θα εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμη επιβίωση και ευημερία. Παράλληλα, από τους διαφορετικούς δρόμους προς την επιτυχία, είναι σημαντικό ο αυτός που θα ακολουθηθεί να ταιριάζει με το όραμα για την πορεία του οργανισμού και την ιδιοσυγκρασία της διοίκησης. Στα πλαίσια αυτά, οι σημαντικές αποφάσεις προϋποθέτουν αρμονικό συνδυασμό των επιταγών της αγοράς και του στρατηγικού σχεδιασμού, με τους επαγγελματικούς και συναισθηματικούς δεσμούς με τα στελέχη του οργανισμού, τους συνεργάτες και οποιονδήποτε μακροχρόνια συνοδοιπόρο. Με δεδομένο λοιπόν ότι έχουμε κατανοήσει τις παραπάνω παραμέτρους, στην REFORMER επικεντρωνόμαστε στα εξής:

  • Συμβολή στον στρατηγικό σχεδιασμό, με έμφαση στα σημεία που αναμένεται να απαιτήσουν ειδική διαχείριση, ώστε το σύνολο των απαραίτητων στελεχών να ενστερνιστούν τα επιμέρους εγχειρήματα, αλλά και τον γενικό προσανατολισμό.
  • Αξιοποίηση της μακράς μας εμπειρίας σε δράσεις μετασχηματισμού, προτείνοντας τις αναγκαίες οργανωτικές ή εμπορικές αλλαγές και συμμετέχοντας στην υλοποίησή τους.
  • Προσανατολισμό στην καινοτομία, είτε μέσω του συνδυασμό υφιστάμενων προϊόντων και τεχνογνωσίας για το σχεδιασμό νέων λύσεων, είτε της ανάπτυξης νέων προϊόντων, είτε της προσθήκης προϊόντων για τον εμπλουτισμό των λύσεων.
  • Τεκμηριωμένες προτάσεις για στρατηγικές συνεργασίες.
  • Παροχή ολοκληρωμένων συμβουλών, ανεξάρτητα από το αν αφορούν εμπορικές λειτουργίες, λειτουργίες διαχείρισης έργων ή επιχειρησιακές λειτουργίες.
  • Αναγνώριση των παραμέτρων που ενέχουν ρίσκο και την πολιτική διαχείρισης των κινδύνων (risk management), βάσει συμφωνημένων κανόνων συμμόρφωσης (compliance).
  • Συμμετοχή στην υλοποίηση των προτάσεών μας, με σκοπό τόσο την ομαλή εφαρμογή τους, όσο και την έγκαιρη αναγνώριση των αναγκών ανασχεδιασμού.
  • Εναρμόνιση της συχνότητας και του βάθους της επικοινωνίας με την πορεία υλοποίησης της στρατηγικής του οργανισμού, αλλά και με τη ανταπόκριση τόσο της αγοράς, όσο και των εμπλεκομένων.
  • Ενδυνάμωση της πληροφόρησης της διοίκησης, για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
  • Συμβολή στη βελτιστοποίηση της απόδοσης των σημαντικών στελεχών του οργανισμού, όπως οι υπεύθυνοι τμημάτων ή τα εξελίξιμα νεαρά στελέχη.
Share this...
Share on LinkedIn
Linkedin