Σχεδιασμός και Υλοποίηση ‘Εργων

Για το σύνολο των δράσεων όπου εμπλεκόμαστε ως REFORMER, καλύπτουμε το σύνολο του κύκλου ζωής, ανάλογα πάντα με τις ανάγκες των πελατών. Αντίστοιχα για τα έργα, διαθέτουμε εμπειρία και λύσεις, τόσο για τον σχεδιασμό όσο και για την υλοποίησή τους.

Κάθε επιτυχημένο έργο βασίζεται στον άρτιο σχεδιασμό, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τα κάτωθι:

 • Την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού και των χαρακτηριστικών των προϊόντων για το σχεδιασμό καινοτόμων λύσεων.
 • Την κατανόηση των αναγκών της αγοράς.
 • Την αναζήτηση και καλλιέργεια συνεργασιών στη βάση της αλληλοσυμπλήρωσης.
 • Τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.
 • Τη σύλληψη και σχεδιασμό καινοτόμων λύσεων.
 • Τον λεπτομερή οικονομικό σχεδιασμό, με ιδιαίτερη προσοχή στον προσδιορισμό του κόστους.
 • Την ορθή και πλήρη εκτίμηση του ρίσκου.
 • Το θετικό κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα του αντικειμένου των έργων.
 • Τις επιχειρησιακές προτεραιότητες των ευρωπαϊκών και εθνικών δράσεων, οι οποίες συνοψίζονται στην ψηφιακή εκπαίδευση, την ψηφιακή υγεία, την ψηφιοποίηση των ΜμΕ, την πράσινη συμφωνία και τη συνδεσιμότητα.

Για κάθε οργανισμό που στοχεύει στην ανάληψη και εκτέλεση πετυχημένων έργων:

 • Λαμβάνουμε υπόψη τη στρατηγική και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά του για να προτείνουμε αντίστοιχα έργα ή κανάλια χρηματοδότησης, τα οποία χρήζουν προσεκτικής παρακολούθησης.
 • Προτείνουμε την αξιοποίηση των προϊόντων και του ανθρώπινου δυναμικού στα πλαίσια του σχεδιασμού καινοτόμων λύσεων, οι οποίες με τη σειρά τους θα επιτρέψουν τη στόχευση ευρύτερου φάσματος έργων.
 • Μέσω της πρόσβασης στο οικοσύστημα εταιριών που συμμετέχουν σε έργα, δημιουργούμε συνεργασίες για άμεση στόχευση έργων, αλλά και για μακροχρόνια σύμπραξη με αντικείμενο την από κοινού συμμετοχή σε έργα.

Ειδικά για έργα δημοσίου τομέα:

 • Σχεδιάζουμε την προετοιμασία του οργανισμού σε επίπεδο διαδικασιών και στελέχωσης, ώστε να ανταποκριθεί  στις προκλήσεις της διεκδίκησης δημόσιων έργων.
 • Συμβάλλουμε στην παρακολούθηση των δημοσίων διαβουλεύσεων και στη συμμετοχή με παρατηρήσεις και προτάσεις.
 • Αξιολογούμε το ενδεχόμενο συμμετοχής σε διαγωνισμούς, ανάλογα με τη στόχευση του οργανισμού.
 • Εντοπίζουμε τα αναφερόμενα στη διακήρυξη που χρήζουν διευκρινίσεων και κατευθύνουμε τη σύνταξη των σχετικών ερωτημάτων.
 • Συντονίζουμε την προετοιμασία για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, με έμφαση στα σημεία που μπορεί να αποδειχτούν κρίσιμα για την ανάθεση του έργου, αναφορικά τόσο με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όσο και τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία.
 • Αναλύουμε τις ανταγωνιστικές προσφορές και συντάσσουμε υπόμνημα προς υποβολή στην επιτροπή αξιολόγησης.
 • Παρέχουμε απαντήσεις στις ερωτήσεις της επιτροπής αξιολόγησης.
 • Εκτιμάμε την πιθανότητα επιτυχίας για ενδεχόμενη προσφυγή σε ένδικα μέσα, αναδεικνύοντας παράλληλα τα ζητήματα που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο των νομικών διαδικασιών.
 • Αναδεικνύουμε τους όρους που χρήζουν προσοχής και διαπραγμάτευσης, για την κατάρτιση των συμβατικών τευχών και παραρτημάτων.

Η εξίσου κρίσιμη φάση της υλοποίησης σύνθετων έργων, ανεξάρτητα από το αντικείμενό τους, παρουσιάζει σημαντικές προκλήσεις, η επιτυχής αντιμετώπιση των οποίων αποτελεί βασικό παράγοντα για την ομαλή ολοκλήρωσή τους. Από τη μακρόχρονη εμπειρία μας στην υλοποίηση έργων, οι προκλήσεις αφορούν στα εξής:

 • Στην πιστή τήρηση συμβατικών όρων.
 • Στην ορθή και ολοκληρωμένη ανάλυση απαιτήσεων.
 • Στη σύνταξη και υποβολή των αναφορών και παραδοτέων με γνώμονα την ποιότητα και την πιστή τήρηση των συμβατικών όρων.
 • Στην άμεση και παραγωγική επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους. Αναγνωρίζουμε έγκαιρα τους επίσημους και ανεπίσημους ρόλους του συνόλου των εμπλεκομένων, ώστε να επικοινωνούμε εποικοδομητικά για την προώθηση των στόχων του έργου και την επίλυση οποιωνδήποτε θεμάτων ανακύψουν.
 • Στην πλήρη προετοιμασία για τις διαδικασίες ελέγχου.

Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής της REFORMER είναι ότι κάθε επιτυχημένο έργο αποτελεί ευκαιρία για τον σχεδιασμό άλλων, με γνώμονα την επαναξιοποίηση στοιχείων όπως οι συνεργασίες, οι δράσεις καινοτομίας, οι οικονομίες κλίμακας και η καινοτόμος ερμηνεία των αναγκών των ωφελουμένων.

 

Share this...
Share on LinkedIn
Linkedin