Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης

Η καινοτομία αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη των οργανισμών, την προσαρμογή τους στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και τη μακροημέρευσή τους. Με μόνιμο στόχο την καινοτομία, στην REFORMER αξιοποιούμε ευρύ φάσμα εργαλείων για να στηρίξουμε τη δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης:

  • Εντοπίζουμε εκείνες τις οργανωτικές, επιχειρησιακές και εμπορικές αλλαγές που θα καταστήσουν τη ροπή προς την καινοτομία μόνιμο χαρακτηριστικό του οργανισμού.
  • Αναζητούμε εντός του οργανισμού προϊόντα και τεχνογνωσία, τα οποία μπορούν να συνδυαστούν με καινοτόμες μεθοδολογίες για την υλοποίηση νέων λύσεων, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς.
  • Χάρη στη δραστηριοποίησή μας εντός του διεθνούς οικοσυστήματος καινοτομίας, προτείνουμε, σχεδιάζουμε, καλλιεργούμε και στηρίζουμε συνεργασίες μεταξύ εταιριών, ερευνητικών κέντρων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με σκοπό την εκθετική πρόοδο της έρευνας και ανάπτυξης, βάσει της αλληλοσυμπλήρωσης τεχνογνωσίας και εμπειρίας.
  • Από τη δραστηριότητά μας σε διαφορετικούς τομείς, έχουμε μάθει να αναγνωρίζουμε τις πρακτικές από έναν τομέα, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε άλλον ως καινοτόμες εφαρμογές.
  • Παρακολουθούμε τη διαθεσιμότητα κοινοτικών και εθνικών χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων, η αξιοποίηση των οποίων μπορεί να άρει έναν από τους ανασταλτικούς παράγοντες για την καινοτομία, την έλλειψη κεφαλαίων προς επένδυση.
Share this...
Share on LinkedIn
Linkedin