Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Χρηματοδότησης

Τα κοινοτικά και εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα έχουν αποτελέσει διαχρονικά παράγοντα στήριξης της ανάπτυξης, μέσω της πραγματοποίησης επενδύσεων, οι οποίες είναι πολύπλοκο να λάβουν τη στήριξη ιδιωτικών κεφαλαίων. Στην REFORMER στηρίζουμε τους πελάτες μας που επιθυμούν να αξιοποιήσουν χρηματοδοτικά εργαλεία, με έμφαση στα εξής:

  • Την παρακολούθηση των χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. Horizon, ΕΣΠΑ), ώστε να εντοπίζουμε εγκαίρως και να προτείνουμε τις βέλτιστες λύσεις.
  • Τη συνεκτίμηση των προτεραιοτήτων των προγραμμάτων και των λύσεων που προσφέρουν οι πελάτες μας, ώστε να προκύψουν νέες, καινοτόμες εφαρμογές, οι οποίες θα καλύπτουν τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης.
  • Την αναζήτηση και καλλιέργεια συνεργασιών στη βάση της αλληλοσυμπλήρωσης, ώστε κάθε συνεργάτης να συνεισφέρει διαφορετικά συστατικά μιας ολοκληρωμένης λύσης, η οποία θα βρίσκεται στον πυρήνα της πρότασης χρηματοδότησης.
  • Τη συμπερίληψη έτοιμων προϊόντων από διεθνείς οίκους, στο σχεδιασμό λύσεων για χρηματοδοτούμενες δράσεις.
  • Την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών γύρω από την πλήρη και ορθή συμπλήρωση, τροποποίηση, επέκταση ή αναμόρφωση των εγγράφων που απαρτίζουν τους υποβαλλόμενους φακέλους, τόσο κατά τη φάση έγκρισης, όσο και κατά τη φάση υλοποίησης.
  • Τη στήριξη των πελατών μας σε όλη τη διάρκεια ζωής των δράσεων, μέχρι και την επιτυχή ολοκλήρωσή τους.

 

 

Share this...
Share on LinkedIn
Linkedin