Εξειδικευμένες Υπηρεσίες σε Φορείς του Δημοσίου

Η επιτυχής ωρίμανση και εκτέλεση δημόσιων έργων εξαρτάται από εξατομικευμένη προσέγγιση, η οποία λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες κάθε οργανισμού, τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και την παραγωγική δυναμικότητα της αγοράς. Στην REFORMER διαθέτουμε τεχνογνωσία και εμπειρία, ώστε να στηρίξουμε τους δημόσιους οργανισμούς φορείς:

  • Παρέχουμε συμβουλές για τη διαμόρφωση μεθοδολογίας για την επιλογή τομέων έργων σε συνάφεια με τα διατιθέμενα χρηματοδοτικά εργαλεία.
  • Συμβουλεύουμε για τις κατάλληλες δράσεις, ώστε οι επιχειρησιακές προτεραιότητες του οργανισμού να κοινοποιούνται μέσω των κατάλληλων υπηρεσιακών διαύλων.
  • Σχεδιάζουμε έργα με έμφαση στις ανάγκες του οργανισμού, αλλά και στο θετικό κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ώστε από κάθε έργο να ωφελούνται τόσο οι πελάτες μας, όσο και το ευρύτερο δυνατό φάσμα της κοινωνίας των πολιτών.
  • Αξιοποιούμε την εμπειρία μας για τεκμηριωμένες προτάσεις αξιοποίησης καινοτόμων λύσεων, όπως αυτές είναι διαθέσιμες στην αγορά.
  • Λαμβάνουμε υπόψη τις βασικές προτεραιότητες και αντικείμενα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την της επόμενη δεκαετία που αφορούν στην ψηφιακή εκπαίδευση, στην ψηφιακή υγεία, στην ψηφιοποίηση των ΜμΕ, στην πράσινη συμφωνία και στη συνδεσιμότητα.
  • Συμμετέχουμε στη σύνταξη εγγράφων για το σύνολο των φάσεων ωρίμανσης του έργου, όπως τα τεχνικά έντυπα πράξης, τα τεχνικά δελτία και τα τεύχη διακηρύξεων, ανεξάρτητα από τη διαδικασία στην οποία εντάσσεται το έργο.
  • Εντοπίζουμε κρίσιμα σημεία στα περιεχόμενα των προσφορών και προτείνουμε απαραίτητες διευκρινίσεις.
  • Αναλαμβάνουμε καθήκοντα Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης, ώστε να υποστηρίζουμε τους φορείς στην παρακολούθηση και διαχείριση των συμβάσεων, με έμφαση στην παραγωγική σχέση με τους εκάστοτε αναδόχους.
Share this...
Share on LinkedIn
Linkedin